Foreningen

BESTYRELSEN

Formand

Jan Tidemand

Bagervænget 5

7150 Barrit

tlf. 52 58 09 69

formand@nhf-vejle.dk


Kasserer

Grethe Boel

Florasvej 60

7100 Vejle

tlf. 30 13 21 29

kasserer@nhf-vejle.dk


Bestyrelsesmedlem

Kim Aug. Pedersen

Dybbølvej 1C

7100 Vejle

tlf. 23 49 96 54


Bestyrelsesmedlem

Lars Kromann-Larsen

Drosselvej 4

7100 Vejle

tlf. 40 41 16 96

Sekretær

Birthe Vesterlund

Rosenvej 26

7100 Vejle

tlf. 26 36 37 40

sekretaer@nhf-vejle.dk


Suppleant

Christian Strunge

Degnevænget 35

7100 Vejle

tlf. 20 16 00 02


Suppleant

Anne-Marie Hede

Søndermarksvej 51

7100 Vejle

tlf. 26 52 74 42

Love og Regler


 1. Foreningens navn er "Naturhistorisk Forening for Vejle".
 2. Foreningens formål er at fremme interessen for naturhistorie og de dermed beslægtede videnskaber, samt at virke for udbredelse af kendskabet til Danmarks natur.
 3. Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder, ekskursioner og andre lignende arrangementer
 4. Foreningen tilstræber at afholde et arrangement en gang om måneden.
 5. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Formanden vælges ved særskilt afstemning hvert andet år. De øvrige er på valg hvert andet år således, at to fratræder hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær ved et møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
 6. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflertal.
 7. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af sekretæren. Der føres protokol.
 8. Ikke-medlemmer kan deltage i møder og ekskursioner som gæster. Såfremt der er begrænset deltagerantal, har medlemmer dog første prioritet.
 9. Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen og et medlemskab gælder for en husstand. Såfremt kontingentet ikke er betalt, efter påkrav er udstedt, betragtes medlemskabet som ophørt.
 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 11. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar. Protokollen fremlægges. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. Herefter fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse af foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der vælges bestyrelsesmedlemmer jr. punkt 5. Der vælges ligeledes 2 suppleanter og 2 revisorer. Såvel suppleanter som revisorer er på valg hvert år.
 12. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
 13. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indvarsles direkte af bestyrelsen. Hvis mindst 10 medlemmer skriftligt motiveret forlanger ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen af dette ønske indkalde hertil.
 14. Indvarsling til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal udsendes mindst 6 dage før afholdelsen og indeholde dagsorden.
 15. Hvis forhold opstår så formanden forlader bestyrelsen i valgperioden, varetager sekretæren formandsposten til næste ordinære generalforsamling.
 16. Generalforsamlingsbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal. Hvert medlemskab har en stemme. Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemskab.
 17. Ved lovændringer kræves der en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst totrediedele af de afgivne stemmer skal være for ændringen. Forslag til lovændringer fremsendes skriftligt til formanden mindst 3 uger før generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
 18. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når medlemstallet er faldet til et antal, så der vil være for få at arrangere møder og ekskursioner for.
 19. Såfremt det ikke er muligt at vælge en bestyrelse blandt foreningens medlemmer, kan foreningen opløses efter en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
 20. Opløses foreningen, tilfalder dens nettomidler en velgørende institution i Vejle valgt af bestyrelsen efter almindelig stemmeflertal.


Ovennævnte love er underskrevet af Rudolf Kristiansen, formand 19. januar 1938

Revision af love underskrevet af Gert Jensen, formand 29. januar 1979

Revision af love underskrevet af Vita Thielsen, formand 7. februar 2000


Foreningen overholder gældende persondatalovgivning.
Busture


Vore busture er kun for medlemmer men gæster er velkomne til de andre arrangementer. Bussen sætter begrænsningen for antal af deltagere på turen (for tiden 50 medlemmer). Ved busture er der generelt tilmelding og betaling senest 14 dage før arrangementet til kassereren.


Regler for afbestilling af en tur man har tilmeldt sig og betalt:

Før tilmeldingsfristen: hele beløbet tilbagebetales

Efter tilmeldingsfristen: intet betales tilbage. Dog fuld tilbagebetaling hvis pladsen genbesættes (for eksempel fra venteliste). Hvis der er entreer, mad og lignende foreningen kan undgå, vil dette beløb blive tilbagebetalt.

Dette gælder uanset årsag til framelding.